Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Podpora průmyslových zón

Podpora průmyslových zón

Klíčovou otázkou každého investora je lokalizace samotné investice. Připravená průmyslová zóna se stává při lákání investora významnou konkurenční výhodou, která vedle pracovní síly a ekonomického prostředí rozhoduje, zda bude investice realizována v České republice nebo jinde. Zprvu příchozí investoři volili existující průmyslové areály, ale velmi rychle se ukázalo, že ty nejsou schopny držet krok s rostoucí poptávkou i nároky na kvalitu. Už v roce 1998 tak CzechInvest začal administrovat Program na podporu rozvoje průmyslových zón, první dotační titul zaměřující se na výstavbu a rozvoj průmyslových zón. V současné době funguje Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Celkem bylo z těchto dotačních programů podpořeno ze státního rozpočtu na 104 dotačních akcí za téměř 12 miliard korun.

Ve výsledku bylo v takto podpořených průmyslových zónách vytvořeno na 132 a půl tisíce pracovních míst a vygenerováno na příchozích investicích více než 270 miliard korun.

Program na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Cílem Programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPPNI) je vytvářet předpoklady a podmínky pro umístění moderního zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center a tím a tím zvýšit schopnost České republiky obstát v konkurenci mezinárodního trhu přímých zahraničních investic a v důsledku toho vytvořit předpoklady pro vznik nových pracovních příležitostí.

Program je schválen pro období 2005 – 2020 a žadatelé mohou získat finanční podporu pro výstavbu či rozvoj podnikatelských nemovitostí, případně pro jejich regeneraci (tzv. brownfields), a to včetně příslušné infrastruktury.

Podpora je v rámci programu poskytována ve formě přímých dotací, návratných finančních výpomocí nebo formou bezúplatných či zvýhodněných převodů státního majetku.

Žadatelem o podporu může být:

 • obec
 • svazek obcí
 • kraj
 • státní podnik
 • příspěvková organizace státu
 • organizační složka státu

Základní požadavky na podpořený projekt:

 • minimální výměra 50 000 m2
 • minimální výše podpory 1 000 000 korun
 • minimální výše podpory 10 % způsobilých výdajů
 • maximální výše podpory 75 % způsobilých výdajů
 • zisk minimálně 50 bodů v rámci bodového hodnocení

Podporu lze čerpat na:

 • výkup nemovitostí pro účely realizace projektu
 • projektovou přípravu a projektovou dokumentaci
 • hrubé terénní úpravy
 • sadové úpravy
 • přeložky staveb dopravní a technické infrastruktury
 • odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží
 • výstavbu bariér určených k ochraně životního prostředí a protihlukových zábran
 • výstavbu a rekonstrukci veřejně přístupných komunikací
 • výstavbu železniční vlečky včetně provozních objektů
 • výstavbu a rekonstrukci dešťové kanalizace a objektů sloužících k retenci
 • výstavbu a rekonstrukci jednotné či splaškové kanalizace, vodovodu, elektrického vedení a plynovodu včetně provozních objektů
 • výstavbu a rekonstrukci sítí elektronických komunikací

Žádost o podporu lze podávat ve dvou stupních:

 • 1. stupeň – žádost o registraci projektu
 • 2. stupeň – žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Veškeré žádosti jsou zasílány pracovníkům Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

V rámci podpořených průmyslových zón je možné po dobu udržitelnosti, která zpravidla činí 5 až 10 let od dokončení realizace projektu, umisťovat investice zpracovatelského průmyslu, jejichž činnost spadá pod obory činností CZ NACE 10 - 33. Dále pak technologická centra a centra strategických služeb. Jiné obory lze umisťovat pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

 

Přílohy
Pravidla programu
Příloha A – Žádost o registraci projektu
Příloha B – Investiční záměr
Příloha C – Bodové hodnocení
Příloha D – Postup při oceňování nemovitostí
Příloha E – Základní požadavky na Manažera pro komunikaci s investory
Příloha F – Informace o podnikatelském záměru strategického investora

Příklady realizovaných projektů z prostředků Programu

Strategická průmyslová zóna Kolín – Ovčáry

Strategická Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry s celkovou užitnou plochou více než 370 ha se nachází asi 4 km severně od centra města Kolín ve Středočeském kraji. Průmyslová zóna leží 50 km od Prahy a má vynikající polohu a napojení na mezinárodní dopravní síť. V průmyslové zóně je jako největší investor umístěna automobilka TPCA.

výše podpory v letech 2002 - 2007 1 886 000 000 Kč
plocha zóny 370 ha
investoři v zóně TPCA Czech s.r.o.
CCM Machinery s.r.o.
TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A.
UNIKOM a.s.
Lear Corporation Czech Republic s.r.o.

Strategická průmyslová zóna Most - Jospeh

Průmyslová zóna se nachází v regionu s dlouholetou průmyslovou tradicí. Území nedaleko německých hranic, a zároveň v blízkosti hlavního města Prahy je dobře dopravně dostupné. Příprava území pro investory byla zahájena v roce 2002 a nyní nabízí kvalitní technickou infrastrukturu.

výše podpory v letech 2002, 2006 - 2007 144 000 000 Kč
plocha zóny 320 ha
investoři v zóně ALEVEN Most, s.r.o. / RAI Most, s.r.o.
Nemak Czech Republic, s.r.o.
AFSI Europe, s.r.o.
Yankee Candle s.r.o.

Strategická průmyslová zóna Žatec Triangle

Příprava této zóny proběhla ve dvou etapách. První etapa proběhla v letech 2003 – 2006 a jejím cílem bylo odstranění nepotřebných staveb v území a dekontaminační práce. Následně v letech 2006 – 2009 proběhla další etapa, která se zabývala přípravou a realizací staveb dopravní a technické infrastruktury. Od roku 2017 probíhá další podpora rozvoje průmyslové zóny. Zóna se nachází na území, které je kvalitně napojeno na hlavní evropské dopravní tahy.    

výše podpory v letech 2003 - 2009 1 685 000 000 Kč
plocha zóny 364 ha
investoři v zóně Gestamp Louny s.r.o.
Solar turbines eame s.r.o.
Neturen Czech s.r.o.
Yanfeng Czechia automotive interior systems s.r.o.
Nexen tire corporation Czech s.r.o.
Kiswire international s.a.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Příprava strategické průmyslové zóny v Holešově byla taktéž realizována ve více etapách. Základní technická a dopravní infrastruktura byla dokončena v roce 2010. Pro investory je v zde k dispozici dostatek volných ploch. Výhodou této zóny je dobrá dopravní dostupnost a komplexní technická připravenost.

výše podpory v letech 2006 - 2010 1 085 000 000 Kč
plocha zóny 360 ha
investoři v zóně Pokart spol. s.r.o.
Industry Servis ZK a.s.
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
E.ON Distribuce a.s.

Strategická průmyslová zóna Nošovice

Největším projektem, který byl vázán na zájem strategického investora z automobilového průmyslu, byla příprava strategické průmyslové zóny Nošovice. Rozloha této průmyslové zóny je daná vymezeným územním plánem a činí 260 ha. Tato průmyslová zóna byla připravována pro investici automobilky Hyundai. Od roku 2012 je průmyslová zóna zcela obsazena.

výše podpory v letech 2006 - 2011 1 085 000 000 Kč
plocha zóny 260 ha
investoři v zóně Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Logistics Park Nošovice a.s.
Mobis Automotive Czech
HYSCO CZECH s.r.o.
Hyundai Dymos Czech s.r.o.
Glovis Czech Republic s.r.o.

Regenerace průmyslové zóny Škoda Plzeň

Klíčovým projektem nejen svou velikostí a zahraničními investicemi, ale i svým propojením s městem, je regenerace 140 let starého areálu bývalého strojírenského podniku Škoda v Plzni o rozloze 190 ha. Úspěch souvisí s otevřením se areálu lidem a ustoupením od těžké výroby. Jedná se o pilotní projekt regenerace starého uzavřeného průmyslového areálu, který je dosud z části využíván. Nachází se v blízkosti centra Plzně a v těsné blízkosti úspěšného Městského industriálního parku Plzeň-Borská pole. Nejen touto výhodnou polohou je areál velice atraktivní pro investice do lehkého zpracovatelského průmyslu.

výše podpory v letech 2004 - 2006 1 050 000 000 Kč
plocha zóny 190 ha
investoři v zóně BIC Plzeň, s.r.o.
Fuji Koyo Czech, s.r.o.
Seele Pilsen s.r.o.
Technocrane, s.r.o.
Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem

Jedná se o pilotní projekt v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí. V první etapě, která probíhala v letech 1998 – 1999, byla průmyslová zóna plně obsazena. V roce 2017 se dokončuje realizace druhé etapy, kdy jsou přijímány záměry investorů, kteří mají zájem do průmyslové zóny vstoupit. Je také důkazem, že úspěšné průmyslové zóny nemusí mít plochu v řádu stovek hektarů.

výše podpory v roce 2017  17 000 000 Kč
plocha zóny 14 ha
investoři v zóně Cooper-Standard Automotive Česká Republika s.r.o.
Kovoobrábění Jan Zítka
E-Coat Technology SE
FONETIP, s.r.o.
REAP investment, s.r.o.

Průmyslová zóna Krnov – Červený Dvůr

V roce 2017 dokončená druhá etapa, která rozšiřuje stávající průmyslovou zónu o dalších 17 hektarů, na celkových 48 hektarů. Po dokončení stavební části je průmyslová zóna ve fázi přijímání poptávek od investorů, kteří mají zájem do zóny umístit svou výrobu.

výše podpory v letech 2016 - 2017 46 600 000 Kč
plocha zóny 17 ha
investoři IVG Colbachini CZ s.r.o.
S.T.I. CZ s.r.o.
RAMO CZ s.r.o.
ERDRICH Umformtechnik s.r.o.

Strategická průmyslová zóna Mošnov

Příprava průmyslové zóny v Mošnově probíhala etapovitě. První etapa příprav byla dokončena v roce 2016. Dnes je tato strategická zóna jedním z největších průmyslových areálů v ČR a stále nabízí dostatek volné plochy pro příchozí investory. Průmyslová zóna se nachází 25 km jižně od centra Ostravy. Velkou výhodou pro investory je velmi dobré dopravní napojení zajištěné dálničním přivaděčem, železnicí a také přilehlým letištěm. Od roku 2016 probíhá druhá etapa rozvoje technické infrastruktury v průmyslové zóně.

výše podpory v letech 2008 - 2011 658 000 000 Kč
plocha zóny 200 ha
investoři MAHLE Behr Ostrava, s.r.o.
Plakor Czech s.r.o.
Mobis Automotive System Czech s.r.o.
Cromodora Wheels s.r.o.
ENES CARGO a.s.
OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s. r. o.  
Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a.s.
 

A celá řada dalších projektů

Jiří BurešŘeditel Odboru řízení podnikatelských nemovitostí+420 296 342 663, +420 727 876 548jiri.bures@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies